Naruszenie integralności cielesnej wywołującej np. rozstrój zdrowia pacjenta w wyniku tzw. „błędu medycznego”, może oznaczać szereg negatywnych skutków zdrowotnych dla pacjenta. Od bólu fizycznego przez kosztowne leczenie czy rehabilitację, aż po utratę możliwości pracowania. Obowiązujące przepisy prawa przewidują skuteczne mechanizmy działania, umożliwiające dochodzenie należnych odszkodowań.

Błąd medyczny - definicja

Pojęcie „błędu medycznego” do dzisiaj nie doczekało się swojej definicji ustawowej. Jak więc je rozumieć? Odpowiedzi dostarcza nam orzecznictwo sądów. Przyjmuje się, że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Do ustalenia, czy w danym przypadku doszło do błędu w sztuce lekarskiej, musimy odpowiedzieć na pytanie: czy postępowanie lekarza w naszym konkretnym przypadku było zgodne z prawem lub powszechnie przyjętym stanem wiedzy medycznej i praktyką lekarską.

Odszkodowanie – komu się należy

Jeśli postępowanie lekarza doprowadziło do uszkodzenia ciała pacjenta lub rozstroju zdrowia, poszkodowany może domagać się odszkodowania za poniesioną przez niego szkodę. Naprawienie szkody obejmuje wszelkie koszty poniesione przez pacjenta, jak  na przykład zakup leków czy opatrunków, koszt zakupu sprzętu medycznego lub wynikający z konieczności uczęszczania na rehabilitację. W niektórych przypadkach pacjent może domagać się przyznania renty. Będzie to możliwe wówczas, gdy poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość.

Poszkodowany może również domagać się zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu błędu medycznego. Podstawowym celem tego świadczenia jest kompensata i „złagodzenie” cierpień fizycznych i psychicznych doznanych przez poszkodowanego. Sądy określając jego wysokość biorą pod uwagę w szczególności rodzaj, charakter i intensywność cierpień, czas ich trwania, ujemne skutki zdrowotne, jakie poszkodowany będzie musiał znosić w przyszłości. Znaczenie ma także poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiowa, czy konieczność korzystania z pomocy innych osób w sprawach życia codziennego. Przyjmuje się przy tym, iż zadośćuczynienie musi przedstawiać ekonomicznie odczuwalną wartość, a jego wysokość powinna odpowiadać aktualnym warunkom i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa.

Jak uzyskać odszkodowanie z powodu błędu medycznego?

Na początku należy  ustalić kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenie – lekarz, członek personelu medycznego czy zatrudniająca ich placówka medyczna. Obowiązek wykazania winy spoczywa na osobie poszkodowanej, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego. Często wiąże się to jednak z wieloma trudnościami, szczególnie w przypadku podmiotów medycznych w których świadczeń udziela często bardzo wiele osób.

Uzyskanie odszkodowania, mimo trudności we wskazaniu podmiotu odpowiedzialnego jest jak najbardziej możliwe. Jedną z pewnych form uzyskania odszkodowania spowodowanego przez błąd medyczny jest skorzystanie z usług kancelarii prawnej zajmującej się odszkodowaniami czy doradztwem prawnym. Tego typu placówki oferują sporządzanie pism, wsparcie w postępowaniach sądowych czy udzielanie porad prawnych.