Czym właściwie jest prawo budowlane? Czego dotyczy? Odpowiedź wydaje się banalnie prosta, gdyż zapewne dla wielu osób wynika to z samej nazwy, jednak w praktyce okazuje się być inaczej.

Geneza i definicyjne określenie prawa budowlanego

Pojęcie tej gałęzi prawa jest jedną z najważniejszych ustaw w związku z wszelkim budownictwem w Polsce. Tutaj skupimy się na wyjaśnieniu szczegółów dotyczących tej specyficznej gałęzi prawa. Osoby zainteresowane informacjami o innych gałęziach - np. prawie rodzinnym odsyłam do serwisu informacyjnego,

Prawo budowlane dotyczy zagadnień takich jak nadzór budowlany, rozbiórka budynków czy ich wykorzystywanie. Zadaniem prawa budowlanego jest również systematyzacja funkcjonowania administracji w tym zakresie. W związku z tym zajmuje się również ono ochroną środowiska ściśle związaną z budowaniem obiektów, uprawnieniami, pozwoleniami oraz odpowiedzialnością karną w związku z nowo wybudowanymi budynkami lub kompleksem budynków. Prawo budowlane określa również prawa i obowiązki budującego oraz np.: osoby dzierżawiącej teren pod zabudowę, a także reguluje ten zakres w związku z oddawaniem do korzystania budynków. W prawie budowlanym może znaleźć także wzmianki o katastrofach podczas budowy obiektów oraz o działaniach w takich przypadkach. Wszystkie te zagadnienia możemy znaleźć w Ustawie z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane. Podwaliny tego prawa sięgają natomiast już 1928 r. kiedy to powstała pierwsza ustawa w związku z budownictwem. Największe zmiany w nim zaszły podczas przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie należało wiele kwestii doprecyzować i wprowadzić standardy na miarę Unii. Prawo budowlane nie jest jednak jedynym źródłem systematyzacji stosunków prawnych we wszelakim budownictwie lecz stanowi jednak podstawowy punkt odniesienia dla każdego inwestora. Można zatem stwierdzić, że jest ono częścią prawa administracyjnego. W prawie budowlanym możemy mówić o stosunkach publiczno-prawnych i prywatno- prawnych, co wskazuje na jego oryginalność wśród polskich ustaw.

Dlaczego w prawie pracy ważna jest rola adwokata?

Obecne czasy pokazują jak bardzo rozwija się budownictwo. Coraz więcej powstaje nowych obiektów na niezagospodarowanych nigdy wcześniej terenach. Nowe budynki powstają również w miejscach, gdzie wcześniej istniały stare, niezdatne do użytkowania obiekty. Budowane obecnie budowle są coraz większe, coraz nowocześniejsze i wymagające większej ilości ludzkiego nakładu pracy, większego nadzoru czy innych ważnych do uregulowania aspektów prawnych. W związku z tym prawo budowlane jest tu nieocenione, aby każda ze stron w stosunku budowlanym znała swoje prawa i obowiązki. Niestety jak w każdej branży zdarzają się laicy, osoby początkujące bez doświadczenia, które powinny skorzystać z pomocy adwokata, aby prawidłowo sporządzić umowy, poznać swoje prawa i obowiązki oraz, aby nie doszło do oszustwa w związku z brakiem doświadczenia czy brakiem rozumienia niektórych, często podstawowych kwestii z obszaru prawa budowlanego. W takim przypadku adwokat jest niezbędny. Jego pomoc staje się również ważna w sytuacjach, gdy dojdzie do oszustwa, niedopełnienia obowiązków czy w przypadku katastrofy budowlanej. Sfera prawa budowlanego potrzebuje fachowców, biegle znających przepisy, które ciągle ewoluują i zmieniają się. Taką osobą jest wykwalifikowany adwokat, który w razie naruszeń prawa będzie reprezentował stronę w sądzie lub pomoże w prawidłowy sposób zinterpretować dokumenty budowlane lub sporządzić inne wymagane pozwolenia lub pisma.

Jak ważne jest obecnie prawo budowlane?

Sugerując się faktem, iż obecne czasy opierają się na pieniądzach, budownictwie, przetargach, obiektach i świadczeniach pracy można stwierdzić, że prawo pracy jest przodującą pod względem wagi regulacją prawną. Warto chociażby zwrócić uwagę chociażby na krajobraz miast, który bardzo zmienił się na przestrzeni ubiegłego dziesięciolecia. Coraz mniej jest naturalnych obiektów zielonych, a coraz więcej powstaje nowych budynków oraz kompleksów budynków, które wielkością często przekraczają zasięg ludzkiego wzroku. W związku z postępującą urbanizacją i industrializacją ważnym jest fakt posiadania przez państwo konkretnych regulacji, które ustabilizują i sprecyzują jak należy postępować w przypadku budowania czy użytkowania danego obiektu. Taką gwarancję daje zatem prawo pracy. Dzięki niemu każda z osób, która bierze udział w budownictwie wie, jakie ma zobowiązania i prawa. Często bowiem dochodzi do naruszania wszelkich norm, niedopełniania obowiązków oraz do oszustw, które przeradzają się w efekcie w sprawy karne. Dzięki prawu pracy możemy sprawnie poruszać się w obowiązujących normach, a także wiemy co i jak możemy wykonać, aby nie naruszyć prawa. Prawo budowlane zmienia się na przestrzeni lat co dowodzi jak szybko zmieni się mentalność ludzka i podejście do wielu spraw. Uaktualniane są niektóre przepisy, uzupełniane są luki prawne, dzięki czemu trudniej jest obejść przepisy nieuczciwym osobom. Bez prawa budowlanego istniałaby całkowita „samowolka” w związku z podejmowanymi pracami budowlanymi, co prowadziłoby do zwiększenia liczby spraw karnych, nieporozumień i w efekcie do pogorszenia się procesu urbanizacji w Polsce. Trzeba zatem stwierdzić, iż prawo budowlane to jedna z najważniejszych i zarazem najpotrzebniejszych gałęzi prawa w Polsce.