Ustalenie wartości rynkowej nieruchomości, a także różnego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, użytkowanie, służebności gruntowe i przesyłu) następuje najczęściej na podstawie operatu szacunkowego. Dokument ten przygotowywany jest przez rzeczoznawcę majątkowego - osobę o odpowiednich kwalifikacjach i wykształceniu, która spełnia wymogi stawiane ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Jest on opracowywany w oparciu o ujednolicone standardy wyceny, przyjęte przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Przyjęcie wspólnych dla wszystkich rzeczoznawców majątkowych standardów wpływać ma na ujednolicenie stosowanych przez poszczególnych rzeczoznawców metod i sposobów wyceny oraz ujednolicać treść operatów szacunkowych przygotowywanych na terenie całego kraju. Umożliwia także osobom postronnym - np. zamawiającym sporządzenie wyceny nieruchomości w Warszawie - weryfikację dokonanych przez rzeczoznawcę ustaleń oraz prawidłowości przyjętej przez niego wartości rynkowej.

Jak wygląda i ile trwa wycena nieruchomości?

Jak była już wyżej mowa, wycena nieruchomości w Warszawie dokonywana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Wstępne czynności, jakie podejmuje on w związku z otrzymaniem zlecenia na wykonanie operatu, polegają na ustaleniu stanu faktycznego i prawnego nieruchomości. Chodzi tutaj zarówno o dane dostępne w aktach wieczystoksięgowych nieruchomości, ewidencji budynków i gruntów, ale także ustalenia obowiązującego na danym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W celu ustalenia rzeczywistego sposobu, w jaki wykorzystywana jest nieruchomość, a także stanu technicznego posadowionych na niej nieruchomości zazwyczaj przeprowadza się oględziny, w trakcie których sporządzany jest protokół obejmujący wszystkie istotne dla ustalenia wartości nieruchomości informacje. Po zebraniu wszystkich tych danych rzeczoznawca majątkowy przystępuje do sporządzenia pisemnego opracowania, w oparciu o przyjętą metodę wyceny. W zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości oraz samego obłożenia pracą rzeczoznawcy, sporządzenie wyceny nieruchomości w Warszawie trwać może do kilku tygodni. Jeżeli zależy nam na szybkim uzyskaniu operatu, niektórzy rzeczoznawcy oferują możliwość przyspieszenia prac, co wiąże się jednak najczęściej z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

W jakim celu dokonuje się wyceny nieruchomości?

Ustalenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości towarzyszy bardzo często staraniom o uzyskanie kredytu bankowego zabezpieczonego hipotecznie. Jest także w wielu przypadkach niezbędne podczas dokonywania czynności prawnych związanych z nabyciem lub sprzedażą nieruchomości, działem spadku lub podziałem nieruchomości wspólnej. Operaty szacunkowe pełnią także istotną rolę w toku procedury zmierzającej do licytacyjnej sprzedaży nieruchomości, a także ustalenia i wymiaru wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste. Bardzo często o wycenę nieruchomości zwracają się także sądy w toku prowadzonych postępowań sądowych.

więcej na stronie: https://www.mojrzeczoznawca.pl/wycena-nieruchomosci-warszawa.html