Informacja o przyjęciu do realizacji oferty Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt na realizację zadania publicznego pod nazwą „Polepszenie warunków bytowych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt”.


W związku ze złożeniem oferty na realizację zadania publicznego przez Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 B w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), w celu umożliwienia zgłaszania uwag jej dotyczących – treść oferty zamieszczona została w BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy, na tablicy informacyjnej tut. urzędu oraz na stronie internetowej www.brodnica.pl. Do dnia 21 czerwca 2018 r. nie zgłoszono żadnych uwag do ww. oferty, w związku z tym informuję się o przyjęciu do realizacji oferty Towarzystwa Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 B na realizację zadania publicznego pod nazwą „Polepszenie warunków bytowania zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”

UM Brodnica