27 czerwca 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny odbędzie się  XXXVII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018r. o godz. 13.00 w Sali Wielkiej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 30.05.2018 r. do 12.06.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 30.05.2018 r. do 12.06.2018 r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Kolejowej w Brodnicy,
b) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018,
d) ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brodnicy,
e)  przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania
go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak