​14 czerwca 2018 roku podczas Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy za dobrze zrealizowany, proinwestycyjny budżet 2017 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz otrzymał od radnych absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze w naszym mieście są wydawane w sposób prawidłowy.


Absolutorium to przyjęcie przez Radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

„Budżet Miasta Brodnicy w swojej pierwotnej wersji przedstawiał się następująco:

- plan dochodów - 109.490.000 zł,
- plan wydatków - 109.490.000 zł,
czyli był budżetem zrównoważonym.

W trakcie roku budżetowego do budżetu wprowadzono szereg zmian uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza. W ich wyniku ostateczny kształt budżetu na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawiał się następująco:

- plan dochodów - 117.046.569,99 zł,
- plan wydatków - 117.346.569,99 zł,
- planowany deficyt - 300.000,00 zł.

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wynika, że na dzień 31.12.2017r. osiągnięto:

- dochody w wysokości - 115.381.845,30 zł,
- wydatki w wysokości - 113.341.409,25 zł,
- nadwyżka - 2.040.436,05 zł.                  

Z powyższego wynika, że plan dochodów zrealizowano w 98,6%, a plan wydatków w 96,6%. Budżet jednostki zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2.040.436,05 zł.    
Z przeprowadzonej analizy sprawozdania wynika, że budżet miasta na 2017 rok był realizowany właściwie.” - mówiła podczas sesji Brygida Bartkowska przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy

Absolutorium zostało przyjęte przy wszystkich obecnych radnych na sali i nagrodzone przez uczestników sesji brawami. Burmistrz podziękował radnym za zaufanie, a pracownikom Urzędu Miejskiego za ich pracę.

UM Brodnica