Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 i poz. 1000) zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018r. o godz. 12.00 w Sali Bankietowej Pałacu Anny Wazówny, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 16.05.2018 r. do 30.05.2018 r. oraz informacji o przetargach za okres od 11.05.2018 r. do 30.05.2018 r.
6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2017 – materiały przesłano w formie  elektronicznej.
7. Informacja o wykonaniu uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w 2017 r. – materiały przesłano w formie  elektronicznej.
8. Informacja dotycząca stopnia wykonania w latach 2015-2017 kierunków działania Burmistrza Brodnicy na lata 2014-2018 – materiały przesłano w formie  elektronicznej.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2017.
10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2017,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2017, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu miasta za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
-  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,
- podjęcie uchwały,
b) udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017:
-  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2017,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2017 rok,
- podjęcie uchwały,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zajętej ulicą Grunwaldzką w Brodnicy,
d) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Wiejskiej w Brodnicy,
e) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy,
f) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ustronie w Brodnicy,
g) rozpatrzenia petycji o podpisanie przez Brodnicę Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym (CEMR),
h) zmiany Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy na 2018 r.
13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
14. Zamknięcie XXXVI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej, Roman Pawlak