22 marca 2018r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 10.1.2018 r. do 7.3.2018r. oraz informacji o przetargach za okres od 10.1.2018r. do 7.3.2018r.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2018 za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.

8. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy za rok 2017. Materiały przesłane pocztą elektroniczną.

9. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

10. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

11. Przedstawienie planów pracy komisji Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) w sprawie okręgów wyborczych,

b) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022,

c) udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, położonych na terenie Gminy Miasta Brodnicy,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic Podgórnej, Sybiraków i Długiej do granicy z Gminą Brodnica,

e) przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w rejonie ul. gen. Wł. Sikorskiego w Brodnicy,

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Macieja Rataja w Brodnicy,

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. Podgórnej w Brodnicy,

h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Brodnicy w 2018 roku,

i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018,

j) powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Brodnicy.

14. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

15. Zamknięcie XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

UM Brodnica