Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie realizacji prowadzenia pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z programem opiekuńczo-wychowawczym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z uwzględnieniem działań profilaktycznych w Brodnicy w 2018 r. Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2018 środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł.


Pozalekcyjne zajęcia świetlicowe poprowadzi Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP Hufiec Brodnica

Protokół z posiedzenia w dniu 28 lutego 2018 r. Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert, powołanej Zarządzeniem Nr 59/2018 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2018 r. znajduje się na BIP, Konkursy, Zakładka Zdrowie i Polityka Społeczna: https://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D225410

UM Brodnica