21 grudnia 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się
sesja  Rady Miejskiej w Brodnicy podczas której radni rozpatrzą m.in. uchwałę budżetową dla Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Brodnicy na lata 2018-2029


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 16.11.2017 r. do 6.12.2017r. oraz informacji o przetargach za okres od 15.11.2017r. do 6.12.2017r.
6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
7. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Brodnicy na lata 2018-2029,
b)    uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018,
c)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
d)    przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy”,
e)    przyjęcia Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Brodnicy na rok 2018,
f)    trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
g)    zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z krytego basenu kąpielowego i szkolnych sal sportowych w Brodnicy,
h)    zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
i)    zaopiniowania projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Rzeka Drwęca",
j)    zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017.
9. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
10. Zamknięcie XXX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak