Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2018. Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie Gminy Miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miasta Brodnicy;
wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt w schronisku;
zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
sterylizacje bezdomnych zwierząt;
codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt;
wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
jednokrotne karmienie zwierząt;
obsługa wycieczek przychodzących do schroniska;
szukanie nowych właścicieli dla zwierząt;
prowadzenie akcji edukacyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2018 środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Oferty wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 12 grudnia 2017 r. w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl - zakładka konkurs ofert - Biuro Ochrony Środowiska.

Urząd Miejski Brodnica