Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) zwołuję XXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 11.10.2017 r. do 15.11.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 3.10.2017r. do 15.11.2017 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016-2017 – dokumenty zostały przesłane pocztą e-mail.
7. Informacja Naczelników Urzędów Skarbowych dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych.
8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) opłaty targowej,
b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
d) określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych,
e) uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
f) określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania,
g) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
h) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących na terenie Gminy Miasta Brodnicy – wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do wglądu w Biurze Rady Miejskiej,
i) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017.
11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
12. Zamknięcie XXIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Urząd Miejski Brodnica