abler2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIV sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 16.3.2017 r. do 10.5.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 15.3.2017r. do 10.5.2017 r.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.
8. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.
9. Informacja o wykonaniu uchwał uchwalonych przez Radę Miejską w Brodnicy w 2016 r. – materiały wysłane pocztą elektroniczną.
10. Informacja dotycząca stopnia wykonania w latach 2015-2016 kierunków działania Burmistrza Brodnicy na lata 2014-2018 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.
11. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.
12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za 2016 r.
13. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.
14. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2016, sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu miasta za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
-  uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnica sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Miasta,
- podjęcie uchwały,
b) udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016:
-  wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej dot. wykonania budżetu Gminy Miasta Brodnicy za rok 2016,
- uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Brodnicy za 2016 rok,
- podjęcie uchwały,
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy nieruchomości niezabudowanej, położonej w rejonie ul. Aleja Józefa Piłsudskiego w Brodnicy,
d) przeznaczenia do zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Wiejskiej w Brodnicy,
e) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej chodnikiem, położonej przy ul. Grażyny w Brodnicy,
f) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na  przebudowę  drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od Ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej,
h) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na  przebudowę drogi powiatowej nr 1827C ul. 18 Stycznia w Brodnicy,
i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brodnickiemu na przebudowę drogi powiatowej nr 1814C ul. Kolejowa w Brodnicy od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej,
j) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017,
k) poparcia apelu Samorządowego Komitetu Protestacyjnego oraz przyjęcia Karty Samorządności,
l) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
16. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
17. Zamknięcie XXIV sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież