Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy.


Gminny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, infrastrukturalnej, którego celem jest wyprowadzenie obszaru ze stanu kryzysowego. Program jest podstawą do ubiegania się o środki na rewitalizację, m. in. z funduszy unijnych.

Konsultacje potrwają  od 14.04.2017 r. r. do 15.05.2017 r.

W tym czasie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich opinii/uwag poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego, na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy/Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy oraz w zakładce Serwis Europejski/ Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy/ Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy.
Ponadto zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do zgłaszania swoich propozycji poprzez wypełnienie fiszki projektowej. Zgłaszane projekty mogą być realizowane na obszarze rewitalizacji (tj. Stare  Miasto, zabudowania w zakolu rzeki Drwęcy oraz miejskie  strefy rekreacyjne obejmujące część jeziora Niskie Brodno oraz lasek miejski). Głównym celem podejmowanych działań powinno być podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru objętego procesem rewitalizacji przede wszystkim poprzez minimalizowanie negatywnych zjawisk społecznych, takich jak starzenie się społeczeństwa, bezrobocie, uzależnienie od pomocy społecznej.

Zachęcamy również do wypełnienia anonimowej ankiety dot. propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Fiszka projektowa oraz ankieta w formie papierowej lub elektronicznej dostępne będą od 22.04.2017 r. do 15.05.2017 r. w siedzibie Urzędu, na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy/Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy oraz w zakładce Serwis Europejski/ Gminny Program Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy/ Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy.

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 08.05.2017 r. o godz. 17.00 w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 w Brodnicy.

Urząd Miejski Brodnica