Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Burmistrza za okres od 02.02.2017 r. do 15.03.2017 r. oraz informacji o przetargach za okres od 01.02.2017r. do 15.03.2017 r.

6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miasta Brodnicy na lata 2016-2018 za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

7. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 za rok 2016 – materiały wysłane pocztą elektroniczną.

8. Sprawozdanie z pracy komisji Rady Miejskiej – przewodniczący komisji.

9. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) o zmianie uchwały w sprawie opłat za korzystanie z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy,

b) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

c) przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Brodnicy na lata 2017-2023,

d) zbycia nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Nowa Kolonia w Brodnicy,

e) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017,

f) o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe,

g) planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Brodnicy na 2017r.

11. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

12. Zamknięcie XXIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Roman Pawlak