Od 1 lutego 2017 roku będą obowiązywały nowe wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwałę w tej sprawie podjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy w 2016 roku.

Nowe stawki wyniosą:
13,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny,
23 zł miesięcznie od jednego mieszkańca przy rezygnacji z selektywnego zbierania odpadów.

Na wysokość zmienionych stawek miały wpływ dwa czynniki. Bezpośredni, to zaoferowana cena w złożonej ofercie w przetargu na wyłonienie operatora odbioru odpadów z terenu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, która znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na realizację usługi w przyszłorocznym budżecie miasta oraz pośrednio, co miało znaczący wpływ na wysokość oferty, wzrost stawek opłat za przyjęcie odpadów zmieszanych i odpadów zielonych do RIPOK-ów (Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych). Brodnica jest przydzielona do 3 Regionu gospodarki odpadami w naszym województwie i w związku z powyższym wymienione odpady zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości w gminach jak i Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego muszą trafić do jednego z dwóch RIPOK-ów w naszym regionie. W obydwu RIPOK-ach ceny na 2017 rok znacznie przewyższają dotychczasowe stawki opłat za przyjęcie odpadów. Zatem, to czynnik zewnętrzny w głównej mierze zadecydował o konieczności zmiany wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.


Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie zawiadomiony o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Brodnicy rozpocznie rozsyłanie zawiadomień z początkiem 2017 roku. Właściciele winni uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Zawiadomienia nie zostaną wysłane do właścicieli nieruchomości, wobec których gmina wydała decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miejskiego w Brodnicy, w której wyliczona zostanie opłata z uwzględnieniem nowej stawki opłaty.


Oprócz powyższego przypadku, nowe deklaracje należy złożyć tylko wtedy, gdy nastąpią zmiany danych niezbędnych do określenia wysokości opłaty, np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zmiana sposobu zbierania odpadów (selektywny/ nieselektywny) lub zmiana innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji w terminie do 14 dni od daty zaistnienia zmiany.


Uchwalenie nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie powoduje zmiany w terminie i sposobie płatności opłaty. Tak jak do tej pory opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić bez odrębnego wezwania, miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, za dany miesiąc.


Ponadto przypominamy, że od dnia 01 października 2016 roku nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Obecne konto: 32 9484 1150 2200 0031 9186 0009 Bank Spółdzielczy w Brodnicy

Urząd Miejski Brodnica