Burmistrz Brodnicy - organizator konkursu na opracowanie koncepcji dla zadania p.n. „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy”, uprzejmie informuje, iż sąd konkursowy po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w konkursie, spośród złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie zakwalifikował 5 uczestników do dalszego etapu.

Zgodnie z ust. IV pkt 2 ppkt 2.6 Regulaminu na opracowanie koncepcji dla zadania p.n. „Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy” do złożenia pracy konkursowej zostało zaproszonych 5 uczestników konkursu. Uczestnicy konkursu składają prace projektowe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy przy ul. Kamionka 23, w terminie, określonym w ust. I pkt 5 ppkt 5.3 Regulaminu tj. do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 12:00. Prace konkursowe złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie konkursowej. info. Joanna Kilian - kierownik Biura Ochrony Środowiska

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy