Podczas ostatniej w 2015 roku Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbyła się 29 grudnia 2015r., radni większością głosów przyjęli projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2016 rok.

Zanim jednak przystąpiono do głosowania przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Rady Miejskiej w Brodnicy pan Artur Dombrowski przedstawił rajcom opinię Komisji o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Brodnicy projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok. W opinii czytamy między innymi:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 został przedłożony przez Burmistrza Brodnicy w dn. 13.11.2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu oraz do Biura Rady Miejskiej w Brodnicy, co jest zgodne z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Zespół w Toruniu wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Miasta Brodnica na 2016 rok, która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Brodnicy w dn. 11.12.2015 r.

Omawiany projekt uchwały budżetowej:
1) został sporządzony przy zachowaniu szczegółowości dla dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy;
2) zawiera uzasadnienie planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy;
3) zawiera materiały informacyjne towarzyszące projektowi,
co jest zgodne z uchwałą Nr XIII/108/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 21 września 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 określa m. in.:
1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 85.775.000,00 zł, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 84.011.000,00 zł, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
3) kwotę planowanej nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.764.000,00 zł wraz z określeniem jej przeznaczenia na wykup papierów wartościowych, wyemitowanych w latach ubiegłych;
4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł;
5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.764.000,00 zł;
6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 7.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu udzielonych w latach ubiegłych poręczeń w wysokości 90.000,00 zł;
co jest zgodne z art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości 85.775.000,00 zł według źródeł ich powstawania przedstawiają się następująco:
1) dochody własne:                               54.136.812,00 zł;  (63,11% ogółu dochodów)
2) subwencja ogólna z budżetu państwa:   21.150.045,00 zł;   (24,66% ogółu dochodów)
3) dotacje celowe z budżetu państwa:       10.488.143,00 zł.  (12,23% ogółu dochodów)

Planowane wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej wysokości 84.011.000,00 zł dotyczą:
1)      wydatków bieżących:                77.395.161,00 zł;     (92,13%ogółu wydatków)          
2)      wydatków majątkowych:            6.615.839,00 zł.      (7,87% ogółu wydatków)
 
Najwyższe wydatki budżetu w 2016 roku będą dotyczyły:
1) oświaty i wychowania                        31.717.787.00 zł            (37,75% ogółu wydatków)
2) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 14.530.756,00 zł (17,30% ogółu wydatków)
3) pomocy społecznej                               14.381.460,00 zł         (17,19% ogółu wydatków)

Planowane dochody budżetu Miasta na rok 2016 w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu roku 2015 są niższe o kwotę 14.539.071,00 zł, co wynika ze zmniejszenia dochodów majątkowych pochodzących ze środków Unii Europejskiej o kwotę 9.524.185,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 7.293.390,00 zł dochodów z dotacji i środków celowych. Zmniejszenie to związane jest przede wszystkim z zakończeniem finansowania projektów unijnych z perspektywy finansowej na lata 2007-2013.
Zwiększeniu uległy natomiast dochody własne, które w porównaniu do przewidywanego wykonania budżetu roku 2015 są wyższe o kwotę 2.278.504,00 zł. Brak w projekcie budżetu Miasta na rok 2016 środków europejskich z nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 wynika tylko z powodu trwającej procedury zgłaszania projektów finansowanych środkami z Unii Europejskiej i skutkuje tym, iż wszystkie zadania inwestycyjne Gminy Miasta Brodnicy będą finansowane ze środków własnych, a dotyczyć będą następujących osiedli: Osiedla Gdynia, Grażyny, Grunwald, Karbowo, Matejki, Michałowo, Mieszka I, Morskie Oko, Stare Miasto, Ustronie. Planowane do poniesienia nakłady inwestycyjne w kwocie blisko 4,5 mln złotych przyczynią się do poprawy infrastruktury drogowej na wymienionych osiedlach w zakresie budowy lub przebudowy dróg, chodników i oświetlenia.

Przedstawione inwestycje będą realizowane przy uwzględnieniu spłaty zobowiązań finansowych z tytułu ich zaciągnięcia w latach ubiegłych, zapewnieniu funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, 2 i 3, Gimnazjum Nr 1, Zespołu Szkół Nr 1, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica