Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt na rok 2016.

Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie miasta Brodnicy schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:
1) zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brodnicy;
2) wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
3) zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt w schronisku;
4) zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
5) całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
6) sterylizacje bezdomnych zwierząt;
7) codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt;
8) wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
9) jednokrotne karmienie zwierząt;
10) obsługa wycieczek przychodzących do schroniska;
11) szukanie nowych właścicieli dla zwierząt;
12) prowadzenie akcji edukacyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2016 środki finansowe w wysokości 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł). Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 10 grudnia 2015 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 211. Treść zarządzenia Burmistrza Brodnicy dostępna jest na stronie internetowej www.bip.brodnica /zakładka konkurs ofert/.

Urząd Miejski w Brodnicy