12 listopada 2015 r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze powiatu brodnickiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.

Informacje o konkursie dostępne są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Organizacje pozarządowe”- „Konkurs ofert” – „Konkurs ofert 2016”
2) na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego, w zakładce „Dialog Społeczny
Punkty pomocy prawnej
Od 1 stycznia  na terenie powiatu brodnickiego uruchomione zostaną punkty pomocy prawnej. Obecnie trwają przygotowania do uruchomienia punktów.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, od dnia 1 stycznia 2016 r. Powiat Brodnicki przygotowuje się do uruchomienia na terenie powiatu brodnickiego  punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.

Kto będzie mógł korzystać z pomocy?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
Osoba uprawniona musi wykazać, że spełnia jedną z powyższych przesłanek do nieodpłatnej pomocy prawnej poprzez okazanie dowodu osobistego lub odpowiedniego dokumentu oraz złożyć stosowne oświadczenie.

Kto będzie udzielał porad?

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych, których wskażą: Okręgowa Rada Adwokacka w Toruniu i  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu. Jeden punkt prowadzony będzie przez organizację pozarządową, która zostanie wyłoniona w drodze otwartego konkursu ofert.

W jakich sprawach pomogą?
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Gdzie?

Mieszkańcy będą mogli korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w budynku Starostwa Powiatowego w Brodnicy,  przy ul. Kamionka 18 oraz w Jabłonowie.
Punkt w Jabłonowie powstanie na podstawie zawartego porozumienia i  prowadzony będzie  we współpracy z samorządem miejsko-gminnym. Punkt ten funkcjonować będzie w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim przy ul. Głównej 28.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy