NABÓR NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA OSIR

OGŁOSZENIE O NABORZE
p.o. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Brodnicy
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy
Zastępcy Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji

1. Wymagania niezbędne :
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) nieposzlakowana opinia;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) wykształcenie : wyższe w zakresie marketingowym, ekonomicznym, kultury fizycznej;
6) posiadanie uprawnień menadżera sportu;
7) co najmniej 5 letni staż pracy lub 5-letnie prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z profilem stanowiska pracy;
8) znajomość zasad dotyczących zarządzania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych samorządu gminnego w formie jednostek budżetowych z obszaru działania ośrodków sportu i rekreacji;
9) znajomość podstawowych zagadnień zakresu samorządu gminnego, ustawy o pracownikach samorządowych, finansach publicznych, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, bezpieczeństwa imprez masowych, zamówień publicznych;
10) zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach organizacyjnych;
Wymagania dodatkowe
1) doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :
1) organizacja zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych;
2) organizacja współzawodnictwa sportowego w ramach sportu szkolnego;
3) podejmowanie działań popularyzatorskich i promocyjnych w zakresie kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji ruchowej i turystyki;
4) wspieranie działań i organizowanie różnych form rehabilitacji ruchowej;
5) podejmowanie działań wynikających z potrzeb środowiska, a w mieszczących się zakresie kultury fizycznej i turystyki;
6) dbałość o mienie Ośrodka Sportu i Rekreacji, kontrola nad właściwym gospodarowaniem jego składnikami majątkowymi;
7) aktualizacja strony internetowej oraz promocja działalności OSiR;
8) pozyskiwanie kontrahentów i środków finansowych z imprez;
9) prowadzenie spraw związanych z najmem powierzchni i pomieszczeń;
10) pomoc dyrektorowi w kierowaniu działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji, a w przypadku jego nieobecności wykonywanie zadań dyrektora Ośrodka.
Warunki pracy na stanowisku pracy
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca obejmuje wykonywanie zadań na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Brodnicy przy ul. Królowej Jadwigi 1. Budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Stanowisko zorganizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OSiR Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty :
1) list motywacyjny,
2) życiorys (CV),
3) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
4) kopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, itp.),
5) kopie dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia,
6) kwestionariusz osobowy,
7) oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata niezbędnych wymagań określonych w pkt-cie1 ppkt 1-4 ogłoszenia,
8) kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji prze osobę niepełnosprawną.
UWAGA : Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny i szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202).
Dodatkowe dokumenty :
1) poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności,
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„Nabór na urzędnicze stanowisko pracy Zastępcy Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy”
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy lub przesłać pocztą na adres Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brodnicy, ul. Królowej Jadwigi 1,
87-300 Brodnica w terminie do dnia 06 listopada 2015 r. do godz. 15.00
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.osirbrodnica.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy.

Źródło: UM Brodnica