Od dnia 28 sierpnia 2015 r. obowiązują nowe zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz ustalania opłat i kar za nielegalne działania w obrębie drzew i krzewów. Nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.) wprowadziła też nowy wzór wniosku na usunięcie drzew i krzewów.

Podobnie jak obecnie, osoby fizyczne nie poniosą opłat za uzyskanie zezwolenia na wycinkę, jeżeli uzyskały je na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmienione zostały natomiast zasady uzyskiwania zezwoleń na wycinkę w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. Nie będzie już do tego potrzebna zgoda wszystkich właścicieli lokali. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek poinformowania mieszkańców o planowanej wycince drzew i krzewów przynajmniej na 30 dni przed złożeniem do urzędu wniosku w tej sprawie. Nadmiernemu niszczeniu drzew ma zapobiec zmiana, zgodnie z którą zieleń w procesie inwestycyjnym można będzie usunąć dopiero po uzyskaniu pozwolenia budowlanego.

Według nowych przepisów nie ma konieczności uzyskania zezwolenia między innymi na usunięcie:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;

5) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

6) drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

Nowy wzór wniosku na usunięcie drzew i krzewów dostępny jest na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Brodnicy w Poradniku Interesanta (bip.brodnica.pl). Więcej informacji uzyskać można w Biurze Ochrony Środowiska, tel. 564930335 lub 564930620.

Źródło: UM Brodnica