22 września 2015 r. o godz. 17.00 w s. 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy.

Podczas zebrania założycielskiego wszyscy jego uczestnicy podejmą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu LGD, ustalenia siedziby oraz wybrania jej władz. Władzami LGD są: Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna.
Członkami LGD mogą być przedstawiciele trzech sektorów: władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Na zebranie założycielskie mogą przybyć nie tylko osoby, które uczestniczyły w pierwszym spotkaniu organizacyjnym, ale wszyscy zainteresowani inicjowaniem i realizacją działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Na zebranie założycielskie należy zabrać ze sobą:
1) w przypadku osób fizycznych: dowód osobisty, numer PESEL,
2) w przypadku osób prawnych: uchwałę organu uprawnionego do podejmowania decyzji o przystąpieniu do LGD ze wskazaniem osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji.
Zapraszamy do włączenia się w budowanie Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy.