Do dnia 30 czerwca 2015 r. przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Brodnicy - do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich i Sądu Okręgowego w Toruniu - do orzekania w sprawach cywilnych.

Kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymagania formalne:
1)posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)jest nieskazitelnego charakteru,
3)ukończyła 30 lat,
4)jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)nie przekroczyła 70 lat,
6)jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów na ławników są: prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Brodnicy.
Sprawy wyboru ławników i wymaganych dokumentów od kandydata na ławnika reguluje dział IV, rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Szczegółowe informacje nt. zgłaszania kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy – w Wydziale Organizacji Urzędu, ul. Kamionka 23, pok. 209, tel. 4930615, 4930602; tel. centr. 4930300.

Źródło: UM Brodnica