Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy informuje, iż ogłoszony został nabór wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, o przyznanie dotacji wraz z pożyczką na przedsięwzięcia zgodne programem priorytetowym NFOŚiGW: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) PROSUMENT – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
- energii elektrycznej lub
- ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedną instalację lub oddzielne instalacje w budynku)
dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Finansowane będą następujące instalacje:
a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do   300 kWt;
b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWp;
e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWe;
f) mikrokogeneracje - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWe;
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

O dofinansowanie ubiegać się mogą:
-  osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;
-  spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
-  wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym, od dnia 2 marca 2015 r. do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 września 2015 r. do godziny 15:00.

Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń.

Szczegółowe warunki dofinansowania określa Regulamin udzielania dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dostępny na stronie internetowej:www.wfosigw.torun.pl

Informacji udziela również Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, pok. 308, tel: 56 49 30 620 lub 56 49 30 33

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy