Burmistrz Brodnicy informuje, że w związku z wejściem w   życie   Ustawy   o   Karcie   Dużej   Rodziny   od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny.


 Art.10 ust. 4. USTAWY z dnia 5 grudnia o Karcie Dużej Rodziny :

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek można uzyskać  w Urzędzie Miejskim w Brodnicy , ul. Kamionka 23 pok. 101 (w wersji papierowej). Wersja elektroniczna nowego wzoru wniosku znajduje się na stronie Urzędu: www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (bip) w zakładce Karta Dużej Rodziny oraz na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:  http://www.mpips.gov.pl w zakładce Wsparcie dla Rodzin z dziećmi - Karta Dużej Rodziny – Prawo. Wszystkie wymagane oświadczenia otrzymają Państwo wraz z wnioskiem.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica