Burmistrz  Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno - wychowawczym w Brodnicy w 2015 r.


Na wsparcie zadania i jego realizację przeznacza się z budżetu miasta na przyszły rok

101 000 zł . Zajęcia powinny być realizowane w godzinach pozalekcyjnych,  minimum dwie godziny zegarowe dziennie od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 180 dni w roku,

Program pracy grupy winien zawierać elementy programu profilaktyczno - wychowawczego dostosowane do wieku uczestników.  Kwalifikacji dzieci do programu dokonują pedagodzy szkolni, Osoby prowadzące program muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne i potwierdzone uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci. Dzieci objęte programem muszą otrzymywać jeden posiłek w trakcie prowadzenia zajęć,

Oferty z dopiskiem „Program profilaktyczno-wychowawczy” należy składać na odpowiednim formularzu   do 31 grudnia br. do UM w Brodnicy. Informacji szczegółowych o konkursie udziela pani Hanna Osińska, pok. 101 UM w Brodnicy.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica