Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję II sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ ustalenia składu osobowego oraz liczby członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Brodnicy,

b/ ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Brodnicy.

7. Zamknięcie II sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Pawlak

Źródło: Urząd Miejski Brodnica