Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt na rok 2015.


Zadanie obejmuje prowadzenie na terenie miasta Brodnica schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:
1)zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brodnicy;
2)wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
3)zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt w schronisku;
4)zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
5)całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
6)sterylizacje bezdomnych zwierząt;
7)codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt;
8)wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
9)jednokrotne karmienie zwierząt;
10)obsługa wycieczek przychodzących do schroniska;
11)szukanie nowych właścicieli dla zwierząt;
12)prowadzenie akcji edukacyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 środki finansowe w wysokości 200 000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).

Oferty wraz z załącznikami należy składać do dnia 12 grudnia 2014r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 211.

Dokumenty konkursowe oraz treść Zarządzenia Burmistrz Brodnicy dostępne są na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy