Protesty samorządowców z Powiatu Brodnickiego, w tym Burmistrza Brodnicy oraz liczne głosy niezadowolenia mieszkańców naszego regionu, dotyczące likwidacji połączenia kolejowego Brodnica - Jabłonowo Pomorskie przyniosły oczekiwany efekt. Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki wycofał się z zamiaru likwidacji 6 linii kolejowych w naszym województwie, w tym linii Brodnica - Jabłonowo Pom.- Grudziądz.

- W wyniku konsultacji, wobec jasno sprecyzowanych oczekiwań lokalnych społeczności, zrezygnowaliśmy z pierwotnych zapisów o konieczności przeprowadzenia w 2020 roku analizy ekonomicznej dotyczącej utrzymywanie sześciu linii kolejowych i w konsekwencji ewentualnego ich zawieszenia - czytamy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 

Poniżej przypominamy treść: Stanowiska Samorządów Powiatu Brodnickiego w sprawie projektu "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego" z dnia 18 sierpnia 2014r.


Zaniepokojeni planami likwidacji linii kolejowej nr 208 Grudziądz – Brodnica, zamieszczonymi w projekcie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” stanowczo protestujemy przeciwko tak określonym kierunkom rozwoju transportu publicznego. 
Pragniemy podkreślić, że w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 2012r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w zakresie sieci komunikacyjnej w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1151) – dokumencie bezpośrednio uwzględnianym w planach Marszałka Województwa - przewiduje się konieczność zwiększenia udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich. Ma to służyć m.in. ”zapewnieniu komunikacji publicznej alternatywnej w stosunku do transportu drogowego, korzystnej społecznie i ekonomicznie”. Zaprezentowana w ww. rozporządzeniu planowana sieć pasażerskich kolejowych połączeń międzynarodowych i międzywojewódzkich wraz z siecią uzupełniającą opartą o skomunikowania obejmuje m.in. linię kolejową nr 208 na odcinku Grudziądz – Brodnica. Ponadto w dokumencie tym wskazano na obowiązek pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego polegający na zapewnieniu skomunikowania z siecią połączeń międzywojewódzkich m.in. na stacji Jabłonowo Pomorskie w kierunku Grudziądza i Brodnicy. 
Zgodnie z założeniami określonymi w ww. rozporządzeniu Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ przewiduje utworzenie systemu transportu publicznego opartego na maksymalnym wykorzystaniu kolei, jako transportu najszybszego i zapewniającego bezkolizyjność. Realizacja tych zamierzeń wymaga inwestycji, m.in. w zakresie poprawy stanu sieci istniejącej, która objąć ma przebudowę linii kolejowej nr 208 na odcinku Laskowice Pomorskie – Grudziądz – Jabłonowo Pomorskie, a także Jabłonowo Pomorskie – Brodnica. 
Tymczasem projekt „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” przewiduje redukcję niektórych linii kolejowych po 2020r. i zastąpienie ich liniami autobusowymi, w tym linii nr 208, co zostało uzasadnione spadkiem liczby podróżnych korzystających z tego rodzaju transportu. 
Protestując przeciw planowanej likwidacji linii nr 208 na odcinku Grudziądz – Brodnica, zwracamy uwagę, że doprowadzenie do tej sytuacji spowoduje brak skomunikowania Brodnicy z siecią kolejowych połączeń międzywojewódzkich za pośrednictwem węzła w Jabłonowie Pomorskim. 
Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż realizacja planowanych inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury na przedmiotowej linii wpłynie na skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych, a tym samym zwiększenie atrakcyjności tego środka transportu.
Uważamy również, że krótki okres przeznaczony na konsultacje społeczne w sprawie przedmiotowego projektu nie sprzyja szukaniu odpowiedzialnych rozwiązań w dziedzinie rozwoju transportu publicznego naszego województwa. 
Stanowisko podpisali starosta Piotr Boiński oraz Jarosław Radacz , Burmistrz Brodnicy, Tadeusz Fuks, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Paweł Klonowski, Wójt Gminy Bobrowo, Edward Łukaszewski, Wójt Gminy Brodnica, Mieczysław Jętczak, Wójt Gminy Brzozie, Wiesław Biegański, Wójt Gminy Bartniczka, Kazimierz Wolfram, Wójt Gminy Osiek, Szymon Zalewski, Wójt Gminy Świedziebnia, Wojciech Rakowski, Wójt Gminy Zbiczno oraz przedstawiciel Roberta Stańko, Burmistrza Gminy Górzno.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy