Sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej już w czwartek.

Na podstawie § 17 ustęp 1 Statutu Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, stanowiącego załącznik do uchwały nr XIV/119/2011 Rady Miejskiej w Brodnicy, z dn. 27 października 2011 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy zwołuję III Sesję Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, która odbędzie się dn. 4 września 2014 r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z Sesji.
5. Przyjęcie protokołu z II Sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady za okres 05.03.2014 r. - 03.08.2014 r.
7. Wnioski i zapytania radnych.
8. Wręczenie dyplomów i podziękowań radnym, którym wygasł mandat.
9. Ślubowanie nowo-powołanych radnych.
10. Zamknięcie III Sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.


Przewodniczący Młodzieżowej
Rady Konsultacyjnej
Mateusz Kuźma