W piątek kolejna sesja Rady Miejskiej w Brodnicy.


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2014r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kościelnej w Brodnicy,
b/ zmiany w budżecie miasta na 2014 rok,
c/ rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.
7. Zamknięcie XLI sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt