W związku z wejściem w życie w dniu 15.05.2014 r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku celem ustalenia prawa do ww. świadczenia.

Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

Informacja w sprawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W związku z wejściem w życie w dniu 15.05.2014r. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r.  o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. 2014 poz. 567) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości złożenia wniosku celem ustalenia prawa do ww. świadczenia. Omawiana ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

1)za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy,
w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz
z ustawowymi odsetkami),

2)od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których (a) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub (b) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych (organ właściwy, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, lub marszałek województwa), zwany dalej „organem”, wszczynać będzie na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. Jeżeli toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od wydania tego orzeczenia.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ będzie się zwracał do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Niniejsza informacja jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego na organy, które wypłacały świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r., o poinformowaniu - w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy - osoby, którym przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013r., o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2014 r. dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dniu 01.05.2014r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych zawierającej harmonogram podwyższania wysokości świadczenia pielęgnacyjnego począwszy od 01 maja 2014r. (800 zł), 2015r. - 1200 zł, 2016r. – 1300 zł miesięcznie – i jego dalszej corocznej waloryzacji stosownie do tempa wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę.
   

Informacja: MOPS w Brodnicy

Urząd Miejski Brodnica