Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 29 maja 2014 r. o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 17 marca 2014r. do dnia 14 maja 2014r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 13 marca 2014r. do dnia 15 maja 2014r.

8. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy za rok 2013.

9. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Miasta Brodnicy.

10. Informacja nt. stopnia wykonania w latach 2011-2013 kierunków działania Burmistrza Brodnicy na lata 2011-2014.

11. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Brodnicy w 2013r.

12. Sprawozdanie Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu Miasta za rok 2013.

13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasta Brodnicy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2013.

14. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XXXVII sesji Rady Miejskiej - przewodniczący komisji.

15. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

16. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania Burmistrza Brodnicy z wykonania budżetu miasta za rok 2013, informacji o stanie mienia komunalnego,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,
b/ udzielenia Burmistrzowi Brodnicy absolutorium z tytułu wykonania budżetu na rok 2013,
- wystąpienie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej,
- opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,
- dyskusja,
- podjęcie uchwały,
c/ trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
d/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Brodnicy,
e/ nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Targowej w Brodnicy,
f/ zamiany nieruchomości położonych przy ul. Słonecznej w Brodnicy,
g/ zmiany uchwały w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy,
h/ aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych,
i/ wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasta Brodnicy porozumienia na rzecz rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego,
j/ zmiany w budżecie miasta na 2014 rok,
k/ wyrażenia woli ustanowienia świętego Antoniego z Padwy patronem miasta Brodnicy.

17. Wnioski i interpelacje radnych.

18. Zamknięcie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt