23 kwietnia 2014r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Brodnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Powołanie sekretarza obrad.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia środków finansowych pochodzących z Funduszu Spójności na realizacje zadania „Działania na rzecz opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Brodnicy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”,
b/ zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Brodnicy,
c/ udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków na terenie miasta Brodnicy,
d/ aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania,
e/zmiany uchwał w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców.
7. Zamknięcie XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.