Brodnicki samorząd otrzymał dofinansowanie unijne na realizację projektu „Kuźnia brodnickich talentów” Będzie on polegał na prowadzeniu różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz III Liceum Ogólnokształcącym w Brodnicy. Z projektu skorzysta ponad 700 uczniów.

Na realizację projektu miasto otrzyma ok. 986 844,90 zł . Zajęcia ukierunkowane będą na rozwój kompetencji. W ramach projektu zaplanowano zajęcia pozalekcyjne w ramach tzw. ścieżek edukacyjnych z zakresu ekologicznej, przedsiębiorczości, rozwoju kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej oraz tożsamości regionalnej i wychowania patriotycznego. Realizacja projektu pozowali na poszerzenie wiedzy w tych tematach . Przyczyni się również  do lepszego przygotowania młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych i liceum do egzaminu maturalnego i gimnazjalnego.

Projekt realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Uroczyste podpisanie umowy na to zadanie odbyło się 7 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim z udziałem Marszałka Piotra Całbeckiego , Burmistrza Jarosława Radacza i Skarbnik Miasta Edyty Ratkowskiej.

UM Brodnica