Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 27 marca 2014r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


 1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 21 stycznia 2014r. do dnia 12 marca 2014r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 20 stycznia 2014r. do dnia 13 marca 2014r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla miasta Brodnica na lata 2013 – 2015.

9. Informacja Burmistrza Brodnicy o zgłoszonych żądaniach o odszkodowanie i wydanych decyzjach o jednorazowych opłatach w związku z uchwaleniem planów miejscowych.

10. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XXXVI sesji Rady Miejskiej – Przewodniczący Komisji.

11. Przedłożenie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a/ przyjęcia do realizacji wniosku „Kuźnia brodnickich talentów” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

b/ zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy,

c/ zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Brodnicy,

d/ zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy,

e/ zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy,

f/ zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy,

g/ zmiany uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Brodnicy,

h/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul.18 Stycznia w Brodnicy,

i/ przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Duży Rynek 2 w Brodnicy,

j/ zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Karkonoskiej w Brodnicy,

k/ nabycia nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Tulipanowej w Brodnicy,

l/ nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Prostej, Bocznej oraz Krańcowej w Brodnicy,

m/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Mickiewicza i ul. Kamionka w Brodnicy,

n/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Św. Jakuba i ul. Mały Rynek w Brodnicy,

o/ zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w domach wielolokalowych na rzecz najemców,

p/ aktualizacji opisu granic stałych obwodów głosowania,

r/ utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

s/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

t/ ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

u/ określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

v/ określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,

w/ określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

y/ przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Brodnicy,

z/ zmiany w budżecie miasta na 2014 rok.

14. Wnioski i interpelacje Radnych.

15. Zamknięcie XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

 Marek Hildebrandt