Od nowego roku zmianie ulegnie termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Teraz za śmieci możemy zapłacić nawet ostatniego dnia miesiąca.


Rada Miejska w Brodnicy na sesji w dniu 19 grudnia 2013r. podjęła uchwałę dotyczącą zmiany terminu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin został wydłużony do ostatniego dnia miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy (np. za styczeń zapłacimy do ostatniego dnia stycznia tj. do 31 stycznia, analogicznie w miesiącu lutym będziemy zobowiązani uiścić opłatę do 28 lutego, itd.). Zmiana ta została podyktowana uproszczeniem systemu opłat oraz wygodą mieszkańców.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie mieszkańców dopuszczamy w dalszym ciągu możliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednorazowo za okresy dłuższe niż jeden miesiąc kalendarzowy. Zatem, można również dokonać wpłaty „z góry” za dowolny okres w zakresie jednego roku budżetowego. Najdłuższy okres, za jaki możemy wnieść opłatę to 12 miesięcy - od stycznia do grudnia 2014 roku.

Dla przypomnienia podajemy obowiązujące stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które wynoszą odpowiednio:
- 10,80 zł (w przypadku podjęcia obowiązku segregowania odpadów komunalnych) lub
- 17 zł (w przypadku braku segregacji) za osobę miesięcznie.

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23 lub przelewem na rachunek bankowy urzędu
nr 95 1020 5024 0000 1302 0010 0883 PKO BP SA O/Brodnica

Źródło: Urząd Miejski Brodnica