Nad czy będą obradować radni?


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) zwołuję XXXIV Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2013r. o godz. 13.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.

6. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Brodnicy za okres od dnia 25 września 2013r. do dnia 29 października 2013r.

7. Informacja o przetargach za okres od dnia 23 września 2013r. do dnia 31 października 2013r.

8. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego dotycząca oświadczeń majątkowych za 2012r.

9. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich za 2012 rok - materiały do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012-2013 -materiały do zapoznania w Biurze Rady Miejskiej.

11. Sprawozdanie z pracy Komisji Rady od XXXIII Sesji Rady Miejskiej - Przewodniczący Komisji.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców miasta.

13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a/ określenia stawek opłaty targowej, obowiązujących w 2014 r.,
b/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących w 2014r.,
c/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących w 2014r.,
d/ przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Wyspiańskiego w Brodnicy,
e/ uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Miasta Brodnicy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014,
f/ zmian w budżecie miasta na 2013 r.,
g/ przyjęcia do realizacji wniosku „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy" opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
14. Wnioski i interpelacje Radnych.
15. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt

Źródło: Urząd Miejski