Przypominamy o obowiązku ( art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, muszą taki  obowiązek spełnić. Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym domu, na których nie widnieje nazwa ulicy lub placu straciły ważność z dniem 07.06.2013 r. ( w myśl art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489) . Wobec powyższego należy wymienić stare tabliczki z numerem porządkowym na nowe, które będą spełniały wymogi określone przepisami prawa. Nie wykonanie obowiązku zamieszczenia tabliczki lub wymiany starej tabliczki na nową, spełniającą określone wymogi, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Źródło: UM Brodnica