Informujemy, iż zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342) zostały wprowadzone zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczące systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

W myśl nowo brzmiących przepisów prawa, podmioty korzystające ze środowiska są zobowiązane do naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz przedkładania marszałkowi województwa „wykazów zawierających zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za dany rok kalendarzowy, począwszy od 2013 roku w terminie do 31 marca następnego roku. Ponadto został zniesiony obowiązek przekazywania przez korzystających ze środowiska wykazów wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska a także, w przypadku podmiotów składujących odpady – burmistrzowi miasta.

Należy pamiętać, iż wszystkie podmioty korzystające ze środowiska zobowiązane są do przedkładania w/w wykazów. Zwolnione z wnoszenia rocznych opłat są te podmioty, które nie przekroczą kwoty 800 zł w wysokość naliczonej opłaty.

Zaległe opłaty oraz przedmiotowe wykazy za okres od II półrocza 2007 roku do II półrocza 2012 roku należy naliczać i sporządzać w systemie półrocznym.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 50 z późn. zm.) podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

- przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoba wykonująca zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
- jednostka organizacyjna niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- osoba fizyczna niebędącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłata za korzystanie ze środowiska, zgodnie z art. 273 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 50 z późn. zm.), ponoszona jest za:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
- wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
- pobór wód;
- składowanie odpadów.

Informacji dotyczących systemu naliczania opłat za korzystanie ze środowiska udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy tel.: 56 49 30 335, pok. 308 oraz Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87 – 100 Toruń, tel.: 56 646 20 35, 728 494 596, 784 994 165

 

Źródło: UM Brodnica