W mieście Brodnicy deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013 roku.
Kto nie złoży deklaracji, musi liczyć się z tym, że opłatę wyliczy za niego magistrat.

Inną kwestią jest naliczenie opłaty przez urząd, a inną sankcje karne.
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkiem ustawowym każdego właściciela nieruchomości zamieszkałej. W myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicielem jest także współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostka organizacyjna i osoba posiadająca nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot władający nieruchomością.
Dlatego w zakresie odpowiedzialności za niezłożenie czy podanie błędnych danych w deklaracji ustawodawca zrównał reżim prawny deklaracji "śmieciowych" z zeznaniami podatkowymi. Zatem za niezłożenie deklaracji grozi nam kara od 160 zł do 32.000 zł zgodnie z art. 56 § 4 Kodeksu Karnego Skarbowego.