Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXIX Sesję Rady Miejskiej w Brodnicy, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2013 r. o godz. 14.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Powołanie sekretarza obrad.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie miasta na 2013 r.,

b) zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego,

c) zmiany uchwały nr XXVI/237/2012 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Zamknięcie XXIX Sesji Rady Miejskiej w Brodnicy.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Hildebrandt

Źródło: UM Brodnica