Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów komunalnych.


Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina Miasta Brodnica.  Zadaniem miasta jest między innymi wyłonienie w drodze przetargu firmy, która będzie odbierać odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Brodniccy radni uchwalając tzw. ”uchwałę śmieciową” zdecydowali, że mieszkańcy  będą płacić za śmieci "od osoby”.

Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wzięto pod uwagę wskazane w ustawie z 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  czynniki decydujące o wysokości opłat w określonych sytuacjach.  Należą do nich: liczba mieszkańców zamieszkujących daną gminę; ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi; przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady powstają sezonowo.

Przy obliczeniu wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami wzięto  również pod uwagę rodzaj zabudowy oraz odległości pomiędzy poszczególnymi nieruchomościami. Podczas dokonywanych kalkulacji została uwzględniona także zasada minimalizacji kosztów ponoszonych przez społeczność lokalną, która zostanie nimi obciążona.

Ważny czynnik przy ustalaniu opłaty stanowiły koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu.

Ostatecznie przyjęto stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 10,80 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i stawkę w wysokości 17 zł miesięcznie od osoby, która  nie będzie przestrzegać selekcji śmieci

W Brodnicy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęte tereny, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych (instytucje, zakłady pracy, sklepy, jednostki oświatowe itp.) będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach., z tym, że firma odbierająca odpady komunalne, będzie musiała posiadać wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez burmistrza (zastąpi on dotychczasowe decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości).

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy