Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2013.

Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2013.

Zadanie obejmowało będzie prowadzenie na terenie miasta Brodnica schroniska dla bezdomnych zwierząt, a w szczególności:

1. zbieranie rannych, chorych i bezdomnych zwierząt z terenu miasta Brodnicy;
2. wyżywienie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
3. zapewnienie odpowiednich warunków przebywania zwierząt w schronisku;
4. zapewnienie właściwej opieki weterynaryjnej;
5. całodobowe przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach potrzebujących pomocy;
6. sterylizacje bezdomnych zwierząt;
7. codzienny przegląd stanu zdrowotnego zwierząt;
8. wyjazdy z policją do interwencji dotyczących maltretowania zwierząt w obrębie miasta Brodnicy;
9. jednokrotne karmienie zwierząt;
10. obsługa wycieczek przychodzących do schroniska;
11. szukanie nowych właścicieli dla zwierząt;
12. prowadzenie akcji edukacyjnych.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2013 środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 20 grudnia 2012 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 211. Dokumenty konkursowe są dostępne na stronie internetowej www.bip.brodnica.pl /zakładka konkurs ofert/.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe o których mowa w art. 3 ust.2

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.