Prace  drogowo-budowlane  polegające na  przebudowie nawierzchni w ulicy Niskie Brodno w Brodnicy trwają od początku lipca. Do 30 października zadanie powinno zostać wykonane.
Początek przebudowy rozpoczyna się na przecięciu krawędzi ulicy Niskie Brodno z osią drogi powiatowej nr 1805 C (Krotoszyny). Całkowita długość przebudowywanej drogi wynosi 530,5 m. Na tym odcinku prowadzone są prace drogowe związane z: robotami rozbiórkowymi, wyrównaniem jezdni do stałej szerokości wynoszącej 6,0 m, wzmocnieniem istniejącej nawierzchni, budową i przebudową istniejących chodników i zjazdów, przebudową kanalizacji deszczowej oraz plantowaniem poboczy. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej ( warstwa ścieralna grubości 4 cm, warstwa profilowo – wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej – śr. gr. 4 cm, podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8cm). Całość konstrukcji jezdni obramowana zostanie krawężnikami. Nawierzchnia chodników wykonana będzie z kostki betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz warstwy odsączającej z piasku. Poza tym, przewidziano wykonanie regulacji pionowej studzienek dla urządzeń podziemnych – kratek ściekowych ulicznych, włazów kanałowych, zaworów wodociągowych, studzienek telefonicznych oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia zadania zaplanowano na  30 października 2012r.