Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przyznał Gminie Miasto Brodnica promesę udzielenia dotacji na zadanie pn. „Oczyszczanie miasta Brodnicy z azbestu- dotacje dla mieszkańców Brodnicy” w wysokości 56 520 zł.

Łącznie w wyniku planowanego przedsięwzięcia z terenu miasta Brodnicy zostanie usuniętych ok. 2 261 m2pokryć dachowych zawierających azbest tj. blisko 60 Mg azbestu, co stanowi blisko 7 % ogólnej liczby zinwentaryzowanych powierzchni zwierających azbest na terenie miasta Brodnicy – zgodnie z „Programem usuwania azbestu dla miasta Brodnicy”.

Są to głównie budynki jednorodzinne, garaże oraz wiata. Planowane przedsięwzięcia będą polegać głównie na wymianie pokryć dachowych zawierających azbest i montaż nowych bezazbestowych pokryć dachowych.

Azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska i stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, dlatego powinien być wykorzystywany, przemieszczany i sukcesywnie eliminowany przy zachowaniu szczególnego nadzoru oraz odpowiednich środków ostrożności. Termin zakończenia usuwania azbestu określono na 31 grudnia 2032 roku.

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń,
w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.) obowiązkiem właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest jest dokonywanie corocznej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury. Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji, wg wzoru zawartego w załączniku nr 2 i 3 do ww. rozporządzenia :

Powyższą informację właściciel, zarządca lub użytkownik sporządza w dwóch egzemplarzach: jeden egzemplarz przedkłada w formie pisemnej (osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi; podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio marszałkowi województwa), drugi egzemplarz przechowuje przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Sporządzoną informację należy złożyć do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 308