Burmistrz Brodnicy ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia  w roku 2012.

Do konkursu mogą przystąpić zgodnie z ustawą  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 , poz. 1536 z póź. zm.)  stowarzyszenia i organizacje , które w ramach swoich statutowych zadań zgłoszą ofertę realizacji przedmiotu zadania konkursowego.  Na realizację zadania przeznaczono 7 000 zł . Szczegóły  konkursu zostały zamieszczone na stronie BIP Urzędu Miejskiego  www.bip.brodnica.pl oraz w zakładce organizacje  pozarządowe na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy www.brodnica.miasto.biz/strona-53-Organizacje_pozarzadowe.html.