Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego razem z przedstawicielami służb: Komendy Powiatowej Policji i Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Brodnicy  analizował stan przygotowania oraz sposób zabezpieczenia mieszkańców miasta przed skutkami niskich temperatur.

W czasie spotkania w dniu 03 lutego członkowie Miejskiego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego wysłuchali informacji na temat funkcjonowania miejskich przedsiębiorstw w warunkach niskich temperatur. Informacje przedstawili prezesi i dyrektorzy spółek: PGK, MPWK PEC oraz BTBS. Natomiast kierownik MOPS poinformował o liczbie bezdomnych przebywających w noclegowni Ina terenie miasta oraz sposobach udzielanej im pomocy. W ramach swoich możliwości ośrodek udziela także wsparcia finansowego poprzez zasiłki celowe wszystkim potrzebującym, spełniającym ustawowe wymogi.

Jak dotąd wszystkie miejskie szkoły pracują normalnie. Zgodnie z przepisami zajęcia można zawiesić, jeśli temperatura mierzona przez dwa kolejne dni o godz. 21. spadnie poniżej minus 15 st. C lub w salach lekcyjnych jest poniżej 18 st. C. Zdaniem Mariana Chwiałkowskiego  szefa Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Brodnicy miasto dobrze jest przygotowane do zimy oraz do utrzymujących się od kilku dni niskich temperatur.

Wszystkie osoby odpowiedzialne za odśnieżanie dróg w mieście objęte są systemem alarmowego powiadamiania Miejskiego Zespołu Koordynacyjnego ds. „akcji Zimowej”  Prezes PGK  poinformował, że w przedsiębiorstwie  został opracowany harmonogram dyżurów pracowników zaangażowanych w "akcję Zima" oraz wykaz sprzętu przeznaczonego do odśnieżania i piaskowania ulic oraz chodników. Aktualnie nie ma  problemów z utrzymaniem przejezdności dróg w mieście, które będą w razie potrzeby odśnieżane według określonego grafiku uwzględniającego znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg i ulic. Autobusy komunikacji miejskiej kursują bez opóźnień. Również zgodnie z planem i systematycznie wywożone są nieczystości z posesji.

Mieszkańcy Brodnicy nie muszą się też martwić i o ogrzewanie ich mieszkań. Miejska kotłownia pracuje bez problemu, w razie potrzeby zostanie  uruchomiony kolejny kocioł. PEC posiada także duży zapas opalu.

Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży miejskiej również poinformowali burmistrza Brodnicy o przygotowaniu ich służb na wypadek sytuacji kryzysowej spowodowanej mrozem.