Burmistrz  Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2012 r.
Konkurs jest adresowany od  podmiotów wymienionych w art. 3 ust.  2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I .  Rodzaj zadania - realizacja zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2012 r.

II. Na wsparcie zadania  realizacji  zadania przeznacza się z budżetu miasta Brodnicy na rok 2012 środki finansowe w wysokości 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.  Zasady przyznawania dotacji:

1.      Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę,

2.      Burmistrz Brodnicy przyznaje dotację na realizację ofert wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych decyzji,

3.      W konkursie nie mogą brać udziału podmioty, które nieprawidłowo wykonały zlecone lub powierzone zadania ,  nieprawidłowo rozliczyły dotacje ze środków budżetu miasta w roku ubiegłym,

4.      Burmistrz Brodnicy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV . Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania powinna zawierać koszty:

1)  wynagrodzenia prowadzących zajęcia z dziećmi ,
2)   wynajmu obiektów,
3)  transportu,
4)  wyżywienia uczestników zajęć,
5)   inne związane z realizacją programu, w tym m.in. obsługa finansowo-księgowa, zakupy  materiałów biurowych, inne opłaty.

V.  Zmiany w poszczególnych działach kalkulacji kosztów realizowanych z dotacji w trakcie realizacji zadania mogą dotyczyć jedynie przemieszczenia środków na zwiększenie liczby osób objętych zadaniem lub na zakup drobnych materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć.

VI .Termin i warunki realizacji zadania:

1)      zajęcia powinny być realizowane w godzinach pozalekcyjnych minimum dwie godziny zegarowe dziennie od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 180 dni w roku,
2)      program pracy grupy winien zawierać elementy programu profilaktyczno-wychowawczego dostosowane do wieku uczestników,
3)      kwalifikacji dzieci dokonują pedagodzy szkolni,
4)      osoby prowadzące program muszą posiadać kwalifikacje pedagogiczne i potwierdzone uprawnienia do prowadzenia zajęć profilaktycznych dla dzieci,
5)      dzieci objęte programem muszą otrzymywać jeden posiłek w trakcie prowadzenia zajęć.
6)      zadanie winno być wykonane i rozliczone w 2012 r. zgodnie ze wzorem sprawozdania  stanowiącym  załącznik nr 4 do  niniejszego zarządzenia,
7)  zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową,
8) realizacja programu objętego dofinansowaniem musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
9)  w ramach oferty organizator zapewnia w szczególności:
a)      realizację programu z zakresu profilaktyki  patologii społecznych dostosowanego  do potrzeb wynikających z wieku  dzieci i zorientowanego na osiągnięcie zaplanowanych celów wychowawczych,
b)      realizację programu wychowawczego, w tym m.in. pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój zainteresowań,
c)      bezpieczne i higieniczne warunki realizacji zadania
d)      pomieszczenia i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.
e)      osoby prowadzące zajęcia powinny wykazać się do 30 października 2012 r. ukończeniem lub wszczęciem uczestnictwa w wybranej formie doskonalenia się dotyczącego  programów profilaktycznych mających zastosowanie w praktyce pedagogicznej stosowanej w  działalności z dziećmi i młodzieżą kwalifikowaną do świetlic.

V. Oferty z dopiskiem „Program profilaktyczno-wychowawczy” należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 432/2011 Burmistrza Brodnicy z dnia  5 grudnia 2011 r.  który jest dostępny w Wydziale Spraw Społeczno-Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, pok. 101, telefon (056) 4930632 i (056)4930315, oraz na stronach internetowych www.brodnica.pl.
Do oferty należy dołączyć:
1)    aktualny odpis z rejestru KRS (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
2)    sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3)    aktualny statut organizacji pozarządowej składającej wniosek (potwierdzony  przez organ rejestrowy),
4)    pisemne oświadczenie o nie ubieganiu się o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania ze środków budżetu Miasta Brodnicy pod inną nazwą,
5)    pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz miasta, ZUS, urzędu skarbowego oraz o nie prowadzeniu przeciwko podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie egzekucji na podstawie przepisów prawa cywilnego (zajęć komorniczych),
6)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o zobowiązaniu się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Miasta Brodnicy oraz wyodrębnienia konta bankowego,
7)    pisemne oświadczenie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu o deklaracji iż oferent nie działa w celu osiągnięcia zysku,
8)     pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy umowę dotacji podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).

Wymienione załączniki stanowią integralną część oferty. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1) wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania wniosków.
2) rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.brodnica .pl.
3) propozycji przydziału środków dokona komisja powołana przez Burmistrza  Brodnicy z uwzględnieniem:
a ) proponowanego programu,
b)doświadczenia wnioskodawcy w realizacji programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci w latach ubiegłych,
c) oszczędnego kalkulowania kosztów realizacji zadania i udział środków własnych,
d) preferowane będą zajęcia prowadzone na terenie szkół podstawowych i gimnazjów ,
e) posiadania minimum 5% środków własnych (finansowych lub rzeczowych) w  stosunku do kosztów całego zadania.

VII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wyniosła 90 000 zł,  w roku 2010 wyniosła 90 000 zł. W roku 2011 na wsparcie realizacji zadania : zajęcia  środowiskowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2012 r. zaplanowana jest kwota 90 000 zł. Kwota ta może ulec zmianie po uchwaleniu budżetu miasta na 2012 r., w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Burmistrza Brodnicy  lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W przypadku rezygnacji podmiotu lub odmowy podpisania umowy przez oferenta Burmistrz Brodnicy  może zarezerwowane środki przeznaczyć na inną, wyłonioną dodatkowo ofertę, na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innym trybie przewidzianym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VIII. Postanowienia końcowe:
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Brodnicy  a oferentem, której wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Miasto Brodnicę. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
3. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów nie związane bezpośrednio z realizacją zadania, a ponadto z przyznanej dotacji nie mogą być finansowane wydatki dotyczące:
a) zakupu nieruchomości,
b) zakupu środków trwałych w rozumieniu ustawy z dn. 29 września  1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223  z późn. zm.),
c) rezerwy na pokrycie przyszłych strat i zobowiązań,
d)wydatki już finansowane z innych źródeł niż określone przez dotowanego ,
e) nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.
4. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta Brodnicy jest zobowiązany do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
5. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy,
6. Informacje telefoniczne na temat wspierania zadań można uzyskać w Wydziale Spraw Społeczno-Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23, pok. 101, telefon (056) 4930632 i (056)4930315, oraz na stronach internetowych www.brodnica.pl.

IX. Termin składania ofert upływa z dniem 27 grudnia 2011 r.

X. Informację o ogłoszeniu konkursu publikuje się poprzez jej zamieszczenie:
1)   na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy,
2)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brodnicy,
3)   w Biuletynie Informacji Publicznej,